6- Ramma Ekadashi

4- Utpanna Ekadashi

3-Mokshda EKADASHI

2- Safla Ekadashi